Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door NV Moments Furniture, met maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster, Deefakkerstraat 2 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0423.530.605, met een professionele koper (hierna “de Koper”). De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De AV worden gecommuniceerd aan elke Koper die een bestelling plaatst evenals elke distributeur alvorens een unieke koopovereenkomst wordt gesloten. Moments Furniture behoudt zich het recht af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij per schrift wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door Moments Furniture.

Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Moments Furniture. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zullen van toepassing zijn op elke commerciële relatie tussen partijen vanaf de verzending daarvan door Moments Furniture volgend op een nieuwe bestelling door de Koper.

Wanneer Moments Furniture beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg.

2. Bestellingen

Alle offertes van Moments Furniture zijn geldig voor een periode van 90 dagen ingeval de Koper in België is gevestigd en waarbij de levering in België plaatsvindt en voor een periode van 30 ingeval de Koper buiten België is gevestigd, behoudens andersluidende bepaling. De prijzen opgenomen in de offerte zijn slechts geldig voor zover de gehele offerte wordt afgenomen.

Om in rekening te worden genomen door Moments Furniture dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon voorzien door Moments Furniture die ondertekend werd door de Koper, tenzij Moments Furniture schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van Moments Furniture waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV.

Moments Furniture kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door Moments Furniture. Moments Furniture is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper nog openstaande schulden heeft ten aanzien van Moments Furniture.

Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door Moments Furniture kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. Moments Furniture kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:

 • Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij Moments Furniture zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging;
 • Een bestelling door de Koper wordt geannuleerd onder betaling van een boete van minimum 50% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Koper, onder voorbehoud van het recht van Moments Furniture om een hoger bedrag te vorderen indien de door Moments Furniture geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 30 % van de geleden prijs.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Moments Furniture wordt gemeld op het e-mailadres vermeld bij de contactgegevens van Moments Furniture op de offerte of orderbevestiging.

Door Moments Furniture goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan Moments Furniture aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Koper. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Moments Furniture en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Koper vallen.

Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge va onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling.

3. Levering

De orderbevestiging door Moments Furniture kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze termijn is louter indicatief en informatief. Het uitstel van leveringstermijnen kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling.

Ingeval van verkoop aan een Koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België plaatsvindt, wordt het risico voor verlies, diefstal en schade aan de goederen overgedragen op de Koper vanaf de levering op het adres van de Koper. De levering is in dit geval voldaan wanneer de goederen geleverd en geplaatst zijn door Moments Furniture bij de Koper.

Ingeval van verkoop aan een Koper die buiten België is gevestigd, worden de goederen “Ex Works” (INCOTERMS® 2020) verkocht: de kosten en risico’s van transport vallen ten laste van de Koper. Moments Furniture draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van het transport, de diefstal, vernieling of welk ander risico dan ook, zelfs wanneer de transporteur door Moments Furniture werd gekozen.

De datum van initiële levering kan op vraag van de Koper tot drie weken voor levering uitgesteld worden. Indien de Koper na deze termijn nog een levering wenst uit te stellen, betaalt de Koper een stockagevergoeding ten belope van 5 EUR per m² per week uitstel. De Koper dient daarenboven de volledige vooruitbetaling van de bestelling te voldoen.

De Koper die weigert de bestelde goederen af te halen of de levering van de bestelde goederen weigert betaalt een stockagevergoeding ten belope van 5 EUR per m² per week na de 1ste dag na de datum van initiële levering. Alle risico’s inzake brand, diefstal of eender welke beschadiging zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van initiële levering. Ingeval de koper de bestelde goederen weigert af te halen op datum van de initiële levering, zal de koopprijs door Moments Furniture onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de datum van initiële levering. De Koper kan de goederen daarna pas in ontvangst nemen als hij zowel de integrale koopprijs, de verschuldigde stockagevergoeding en eventuele nalatigheidsintrest en schadevergoeding zal hebben betaald aan Moments Furniture. Indien de Koper in gebreke blijft de bestelde goederen af te halen of de levering te aanvaarden en dit gedurende 30 dagen na leveringsdatum, zal Moments Furniture de Koper in gebreke stellen de bestelde goederen af te halen of de levering te aanvaarden. Indien de Koper nalaat binnen 5 kalenderdagen volgend op voormelde ingebrekestelling de bestelde goederen op te halen, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden ten laste van de Koper. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Koper overeenkomstig deze bepaling is de Koper aan Moments Furniture een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de verkoopprijs van de goederen in kwestie, onverminderd het recht van Moments Furniture om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. De ontbinding doet geen afbreuk aan de reeds verschuldigde stockagevergoeding. Moments Furniture is daarenboven gerechtigd de bestelde goederen te verwijderen op kosten van de Koper.

Moments Furniture is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Moments Furniture is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Ingeval van verkoop aan een Koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België plaatsvindt, staat Moments Furniture, naast de levering van de goederen ook in voor de plaatsing van de goederen. Ingeval van verkoop aan een Koper die buiten België is gevestigd, staat Moments Furniture louter in voor de levering van de bestelde goederen (Ex Works)en staat de Koper in voor de montage overeenkomstig de montagevoorschriften, die ter beschikking worden gesteld van de Koper. Daar het verstrekken van de plaatsingsdienst aan een koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België plaatsvindt louter accessoir is aan de verkoop van de goederen zelf door Moments Furniture, wat steeds het belangrijkste deel van de verplichtingen van Moments Furniture is, kan Moments Furniture nooit worden beschouwd als aannemer en kan het contract tussen Moments Furniture en de Koper nooit als een aannemingsovereenkomst worden gekwalificeerd.

4. Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

Het komt toe aan de Koper om de geleverde goederen te controleren en om desgevallend elke opmerking te maken omtrent de goederen op de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. Geen enkele opmerking kan door de Koper worden gemaakt inzake kleurafwijking dewelke reeds vermeld zijn bij offerte (bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn ten gevolge van de structuur van het hout, de lichtinwerking op het hout, of bij stoffen op staal).

De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per e-mail aan Moments Furniture te worden geformuleerd op het moment van de levering en dient te worden vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. Vanaf de ondertekening voor ontvangst van de goederen, zonder opmerkingen noch voorbehoud door de Koper of de transporteur die hij met het transport van de goederen heeft gelast, verliest de Koper het recht om nog enige vordering in te stellen op grond van niet-conformiteit of zichtbare gebreken.

Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van het transport of de stockage van de goederen door de Koper, dan wel stockage door Moments Furniture na initiële leveringstermijn wegens laattijdige afhaling door de Koper. De opmerkingen geformuleerd door de Koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.

Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de koper meer dan dertig kalenderdagen na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs. Na het verloop van deze termijn kan de Koper geen enkele non-conformiteit ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Moments Furniture wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt.

5. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Koper alvorens ingebruikname (“Verborgen gebreken”). Moments Furniture vrijwaart de Koper voor Verborgen gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

 • De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper;
 • De garantie geldt enkel voor goederen die enkel en volledig door Moments Furniture zijn geproduceerd;
 • De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
 • De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van het transport of de stockage bij de Koper, noch ten gevolge van stockage door Moments Furniture na initiële leveringsdatum wegens laattijdige ophaling door de Koper;
 • De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen die bij de aankoop aan de Koper wordt overhandigd;
 • De garantie dekt geenszins het foutief onderhoud van de goederen alsook de onderdelen en stoffen, met name het onderhoud dat niet in overeenstemming gebeurt met de voorschriften van de fabrikant van de onderdelen of stoffen. De Koper kan de nodige informatie met betrekking tot de onderhoud van onderdelen en stoffen van de goederen steeds opvragen bij Moments Furniture, die deze te allen tijde kan ter beschikking stellen. Indien de Koper nalaat de onderhoudsvoorschriften op te vragen en door een verkeerd onderhoud schade veroorzaakt aan de goederen, kan Moments Furniture in geen enkel geval worden aangesproken op grond van haar garantie voor verborgen gebreken;
 • De garantie dekt geen verkeerde installatie door de Koper of door een derde op vraag van de Koper, noch herstellingen uitgevoerd door de Koper of door een derde op vraag van de Koper.
 • De garantietermijn van de producten, de constructie, de elektrische motoren en de bewegende delen van de producten is beperkt tot twee jaar na ingebruikname. Het komt aan de Koper toe de datum van ingebruikname aan te tonen. Slaagt de Koper er niet in aan te tonen dat de goederen minder dan twee jaar in gebruik zijn, dan zullen de goederen worden geacht in gebruik te zijn genomen voor een periode langer dan twee jaar, te rekenen vanaf de initiële leveringsdatum.
 • De garantietermijn voor de stoffen of de door Moments Furniture toegeleverde handelsproducten, die op de offertes en/of technische fiches van Moments Furniture aangeduid staan met de code “CL” is beperkt tot de garantietermijn dewelke voorzien wordt door de desbetreffende leverancier van Moments Furniture. Voor deze goederen kan de garantie waartoe Moments Furniture gehouden is nooit verder strekken dan de garantie die Moments Furniture zelf krijgt van haar toeleveranciers.
 • Het verborgen gebrek wordt aan Moments Furniture ter kennis gebracht per e-mail binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Moments Furniture te vervallen.
 • In geval van openstaande schulden van de Koper is het aan Moments Furniture steeds toegelaten haar verbintenissen in het kader van de garantie op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.

De garantie van Moments Furniture bestaat erin:

 • Wat betreft de verkoop aan een Koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België heeft plaatsgevonden:
  • Herstelling van de goederen, waarbij de gebrekkige onderdelen opnieuw worden geleverd en gemonteerd.
  • De garantie werkt evenwel degressief, met dien verstande dat de garantie elk jaar met 20 procent wordt verminderd voor goederen waarvan de garantietermijn 5 jaar is en met 50 procent voor goederen waarvan de garantietermijn 2 jaar is. Dit betekent dat de onderdelen voor het herstel aan de Koper aangerekend worden in overeenstemming met de jaarlijkse afschrijving, waardoor het aangerekend bedrag het saldo bedraagt van het totaal bedrag voor die onderdelen verminderd met het afgeschreven percentage.
 • Wat betreft de verkoop aan een Koper die in het buitenland gevestigd is, heeft Moments Furniture de keuze tussen:
  • Het verzenden van nieuwe onderdelen ter vervanging van de gebrekkige onderdelen conform bovenstaande degressieve garantie, waarbij de kost van het onderdeel het saldo bedraagt van het totaal bedrag van het onderdeel verminderd met het afgeschreven percentage; OF
  • Uitbetaling door Moments Furniture aan de Koper van de waarde van het desbetreffende onderdeel, waarbij het uitbetaald saldo het saldo bedraagt van het totaal bedrag verminderd met het afgeschreven percentage.

6. Terugzending/herstel

Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Moments Furniture en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:

 • Kan de Koper slechts een vervanging vragen van de goederen die niet conform waren en/of van de stukken die noodzakelijk zijn om de gebreken te verhelpen, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
 • Kunnen de goederen slechts worden teruggezonden in de mate dat een herstel ter plaatse niet mogelijk is of onredelijk lang zou duren. De kosten voor het terugzenden van het goed of het verzenden van stukken om de gebreken te verhelpen vallen ten laste van Moments Furniture, doch geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de Koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van Moments Furniture. Enkel een transporteur gekozen door Moments Furniture is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de Koper het recht op garantie.
 • Vallen de kosten gepaard gaande met het herstel, zijnde, zonder limitatief te zijn, verblijf- en/of transportkosten van de hersteller, de werkuren van de hersteller, etc.… ten laste van de Koper. De garantie slaat enkel op de nieuwe stukken nodig voor herstel. Enkel een hersteller gekozen door Moments Furniture is toegelaten het herstel te volbrengen, bij miskenning waarvan de Koper het recht op garantie verliest.
 • Wat betreft de verkoop aan een Koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België heeft plaatsgevonden: in België, kunnen de goederen steeds hersteld worden en worden de onderdelen degressief aangerekend, zodat het aangerekend bedrag het saldo bedraagt van het totaal bedrag verminderd met het afgeschreven percentage.
 • Wat betreft de verkoop aan een Koper die in het buitenland gevestigd is, heeft Moments Furniture de keuze tussen hetzij (i) Het verzenden van nieuwe onderdelen ter vervanging van de gebrekkige onderdelen conform de degressieve garantie, (ii) hetzij uitbetaling door Moments Furniture aan de Koper van de waarde van het onderdeel, waarbij het uitbetaald saldo het saldo bedraagt van het totaal bedrag verminderd met het afgeschreven percentage.

7. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper zoals voorzien onder artikel 2 en zijn steeds in euro. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door Moments Furniture bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Koper. Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden wat de verkoop in het buitenland betreft weergegeven zonder taksen, leveringskosten en verpakkingskosten. Wat de verkoop in België betreft, worden de prijzen weergegeven inclusief taksen en leveringskosten. De prijzen worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald.

Moments Furniture kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Koper na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal werken of goederen terug te trekken, dan behoudt Moments Furniture zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.

8. Betaling

8.1 Wat de verkoop binnen België betreft:

het plaatsen van bestellingen met een bedrag vanaf 30.000,00 euro is een contant voorschot ten belope van 30 % verschuldigd. Het overige saldo dient te worden voldaan binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder dewelke geen levering kan plaatsvinden.

8.2. Wat de verkoop buiten België betreft:

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling door Moments Furniture, is bij bestelling een contant voorschot ten belope van 50 % van bestelling verschuldigd. Het overige saldo dient te worden voldaan voor levering van de producten, zonder dewelke geen levering kan plaatsvinden.

8.3 Algemeen:

Indien er een vaste verkoopprijs is overeengekomen met de Koper, is Moments Furniture niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien het projecten betreft dewelke zich uitstrekken over meerdere jaren. Deze verhoging is slechts mogelijk indien Moments Furniture bewijst dat op ogenblik van levering van de bestelde goederen, de prijs van de grondstoffen van deze goederen met minstens 10 % gestegen zijn, waardoor ten belope van maximum 80 % van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat de grondstoffen vertegenwoordigt, verhoogd wordt met 10 %.

De door Moments Furniture gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verpakkings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig kalenderdagen vanaf hun verzending. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.

Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan Moments Furniture, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien Moments Furniture redelijke vermoedens heeft dat de Koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Koper in het verleden reeds bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Moments Furniture of andere verkopers, dan is Moments Furniture gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

In geval van weigering van de Koper van voormelde voorwaarden opgesteld door Moments Furniture zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, is Moments Furniture gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de levering daarvan weigeren zonder dat de Koper dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding.

9. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Koper op vervaldag:

 • zal van rechtswege en onmiddellijk door de Koper een interest van 12 % per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.
 • is de Koper bij wanbetaling acht kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 125 EUR.
 • kan Moments Furniture haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Koper.

De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen. Moments Furniture behoudt zich het recht elke bestelling of de levering van de goederen op te schorten in geval van een onbetaalde bestelling.

Moments Furniture behoudt zich het recht voor om in geval van wanbetaling de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Indien de verkoop geheel of gedeeltelijk verbroken wordt ingevolge een fout of tekortkoming van de Koper, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 50 % van het bedrag van de verbroken verkoopovereenkomst, onverminderd het recht van Moments Furniture om terugbetaling te vorderen van de kosten dewelke Moments Furniture dient te dragen om de goederen in haar bezit te stellen alsook mogelijks opnieuw in haar oorspronkelijke staat te brengen.

10. Testmodellen

Moments Furniture kan ervoor opteren de Koper voor testdoeleinden gedurende een bepaalde periode producten ter beschikking te stellen. In geval van beschadiging of verlies van deze producten is de Koper als enige verantwoordelijk. In geval van sterke vervuiling of afslijting of ander waardeverlies, zal de Koper Moments Furniture de volledige schade vergoeden.

11. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Moments Furniture tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die zij heeft ten aanzien van de Koper en op alle goederen aangekocht bij Moments Furniture in het bezit van de Koper.

De Koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen tenzij dit kadert in haar normale bedrijfsvoering. De Koper dient echter te allen tijde het aantal goederen aangekocht bij Moments Furniture in haar bezit te hebben dat overeenstemt met de openstaande bedragen ten aanzien van laatstgenoemde. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij Moments Furniture. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Moments Furniture.

In geval van wanbetaling is Moments Furniture gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Koper die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Koper engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent Moments Furniture het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen.

12. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Moments Furniture enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijk of grove fout.

Moments Furniture is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Moments Furniture is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Moments Furniture voor schade uit hoofde van de geleverde goederen of van een jegens Moments Furniture gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Moments Furniture is verzekerd.

Elk recht op het instellen van een vordering voor een beweerdelijke aansprakelijkheid in hoofde van Moments Furniture vervalt na één jaar vanaf het moment dat de werken voltooid zijn.

In geval Moments Furniture door derden wordt aangesproken, zal de Koper Moments Furniture geheel vrijwaren.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt.

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Moments Furniture niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer.

In dergelijke situaties In dergelijke omstandigheden zal Moments Furniture de Koper informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

Indien het geval van overmacht langer duurt dan dertig werkdagen vanaf de datum van het ontstaan daarvan, dan zal de verkoop tussen partijen worden ontbonden door één van de partijen zonder dat één der partijen recht kan hebben op schadevergoeding voortkomend uit de situatie van overmacht. De ontbinding zal onmiddellijk plaatsvinden na de ontvangst van het schrijven waarbij melding wordt gemaakt van de situatie van overmacht.

14. Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

15. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Moments Furniture rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moments Furniture worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige AV worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Voor de verkopen aan een Koper gevestigd binnen de Europese Unie, zal elk geschil omtrent de interpretatie of toepassing van deze AV exclusief aanhangig worden gemaakt voor de rechtbanken te Gent, afdeling Kortrijk.

Wat betreft de verkoop aan een Koper gevestigd buiten de Europese Unie, wordt elk geschil omtrent de interpretatie of de toepassing van deze AV definitief beslecht middels het CEPANI-arbitragereglement door één of meer arbitragerechters aangesteld door dit arbitragereglement. Het arbitragetribunaal zal worden voorgezeten door één arbitragerechter en haar zetel zal gevestigd zijn in Brussel. De arbitrageprocedure zal plaatsvinden in het Engels. Elke partij zal zijn eigen advocatenkosten alsook alle andere kosten gerelateerd aan arbitrage zelf dragen.

17. Aanvaarding door de Koper

De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.

Versie F_QAL_009B - 16/02/2024